Truyện Kiếm hiệp

84.875 sao
Lượt đọc: 23.542
FullChương 101
65 sao
Lượt đọc: 14.614
FullChương 31
95 sao
Lượt đọc: 17.796
FullChương 47
85 sao
Lượt đọc: 21.813
FullChương 80
95 sao
Lượt đọc: 36.791
FullChương 586
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 24.597
FullChương 89
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 2.842
FullChương 8
115 sao
Lượt đọc: 7.471
FullChương 20
75 sao
Lượt đọc: 12.364
FullChương 38
95 sao
Lượt đọc: 16.022
FullChương 34
95 sao
Lượt đọc: 22.525
FullChương 89
115 sao
Lượt đọc: 14.166
FullChương 52
95 sao
Lượt đọc: 12.148
FullChương 40
84.875 sao
Lượt đọc: 8.641
FullChương 30
84.875 sao
Lượt đọc: 2.961
FullChương 8
75 sao
Lượt đọc: 6.795
FullChương 19
104.9 sao
Lượt đọc: 2.466
FullChương 9
95 sao
Lượt đọc: 11.795
FullChương 53
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 23.698
FullChương 84
65 sao
Lượt đọc: 3.058
FullChương 12