Truyện Kiếm hiệp

74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 11.816
FullChương 48
Kiếm Lai
65 sao
Lượt đọc: 27.927
Chương 100
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 11.228
FullChương 40
65 sao
Lượt đọc: 5.826
FullChương 24
115 sao
Lượt đọc: 5.053
FullChương 20
65 sao
Lượt đọc: 4.876
FullChương 21
84.875 sao
Lượt đọc: 5.376
FullChương 17
104.9 sao
Lượt đọc: 24.626
FullChương 90
85 sao
Lượt đọc: 19.832
FullChương 72
105 sao
Lượt đọc: 6.322
FullChương 24
84.875 sao
Lượt đọc: 12.827
FullChương 36
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 7.517
FullChương 24
65 sao
Lượt đọc: 20.592
FullChương 87
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 5.432
FullChương 15
84.875 sao
Lượt đọc: 20.583
FullChương 111
115 sao
Lượt đọc: 12.307
FullChương 52
65 sao
Lượt đọc: 17.309
FullChương 58
84.875 sao
Lượt đọc: 18.169
FullChương 110
115 sao
Lượt đọc: 3.522
FullChương 12