Truyện Kiếm hiệp

05 sao
Lượt đọc: 36.054
FullChương 152
15 sao
Lượt đọc: 31.173
FullChương 129
05 sao
Lượt đọc: 3.903
FullChương 9
05 sao
Lượt đọc: 5.139
FullChương 11
05 sao
Lượt đọc: 26.298
FullQ.7 - Chương 87
05 sao
Lượt đọc: 8.485
FullChương 20
05 sao
Lượt đọc: 7.698
FullChương 10-2
15 sao
Lượt đọc: 4.715
FullChương 10
05 sao
Lượt đọc: 32.471
FullChương 225
05 sao
Lượt đọc: 55.623
FullChương 390
05 sao
Lượt đọc: 25.815
FullChương 117
05 sao
Lượt đọc: 12.585
FullChương 33
05 sao
Lượt đọc: 30.437
FullChương 112
05 sao
Lượt đọc: 8.135
FullChương 17
05 sao
Lượt đọc: 11.148
FullChương 15
11 sao
Lượt đọc: 48.173
FullChương 253