Truyện Sủng

104.9 sao
Lượt đọc: 2.771
Chương 22
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 3.360
Chương 42
85 sao
Lượt đọc: 4.088
FullChương 30
95 sao
Lượt đọc: 2.276
Chương 21
65 sao
Lượt đọc: 1.894
FullChương 23
75 sao
Lượt đọc: 5.597
FullChương 67
64.8333333333333 sao
Lượt đọc: 1.281
FullChương 9
105 sao
Lượt đọc: 3.301
FullChương 19
84.875 sao
Lượt đọc: 3.130
FullChương 21
114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 11.411
FullChương 65
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 21.128
FullChương 113
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9.254
FullChương 115
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 9.903
FullChương 145
65 sao
Lượt đọc: 13.863
FullChương 118
85 sao
Lượt đọc: 7.450
FullChương 54