Truyện Tiên hiệp

114.9090909090909 sao
Lượt đọc: 2.199
FullChương 85
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 5.509
FullChương 116
85 sao
Lượt đọc: 7.379
FullQ.12 - Chương 22
84.875 sao
Lượt đọc: 1.629
Q.1 - Chương 16
84.875 sao
Lượt đọc: 1.489
Chương 20
84.875 sao
Lượt đọc: 1.399
FullChương 9
75 sao
Lượt đọc: 9.139
FullQ.5 - Chương 308
85 sao
Lượt đọc: 4.369
Chương 30
95 sao
Lượt đọc: 18.649
FullChương 80
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 3.789
FullChương 18
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 11.379
FullChương 121
84.875 sao
Lượt đọc: 3.629
FullChương 25
94.8888888888889 sao
Lượt đọc: 13.329
FullChương 166
74.8571428571429 sao
Lượt đọc: 9.479
Chương 46
104.9 sao
Lượt đọc: 16.699
Chương 353
115 sao
Lượt đọc: 4.369
FullChương 16
105 sao
Lượt đọc: 12.759
FullQ.7 - Chương 75
75 sao
Lượt đọc: 27.799
FullChương 192
105 sao
Lượt đọc: 12.380
FullChương 70